رزومه مهندس در سامانه
plannama
رشته تخصصی
پروانه نظام مهندسی
نوع پروانه
پایه (طراحی)
پایه (نظارت)
پایه (اجرا)
نوع همکاری و تخصص
توضیحات مختصر از رزومه
نرم افزارهای طراحی